phone: 02-954-2408-9, 089-514-8111

สินค้า

รายการที่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 16

ต่อหน้า

หน้า:
 1. 1
 2. 2
 • XBee-PRO ZigBee TH (RPSMA Antenna) Series 2 (S2C)

  XBee-PRO ZigBee Through-Hole (RPSMA Antenna) Series 2 (S2C) เป็นโมดูลสื่อสารไร้สายย่าน ISM Band ความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐาน ZigBee ใช้ชิพเซ็ต Silicon Labs EM357 SoC ความเร็วสูงสุดในภาคการสื่อสารคลื่นวิทยุ 250 Kbps แรงดันไฟเลี้ยงช่วง 2.7 ถึง 3.6 โวลต์ มาพร้อมคอนเน็คเตอร์สายอากาศแบบ RPSMA Antenna สำหรับต่อสายอากาศภายนอกเพิ่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,850.00

 • XBee ZigBee TH (RPSMA Antenna) Series 2 (S2C)

  XBee ZigBee Through-Hole (RPSMA Antenna) Series 2 (S2C) เป็นโมดูลสื่อสารไร้สายย่าน ISM Band ความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐาน ZigBee ใช้ชิพเซ็ต Silicon Labs EM357 SoC ความเร็วสูงสุดในภาคการสื่อสารคลื่นวิทยุ 250 Kbps แรงดันไฟเลี้ยงช่วง 2.1 ถึง 3.6 โวลต์ มาพร้อมคอนเน็คเตอร์สายอากาศแบบ RPSMA Antenna สำหรับต่อสายอากาศภายนอกเพิ่ม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,250.00

 • XBee ZigBee TH (Wire Antenna) Series 2 (S2C)

  XBee ZigBee Through-Hole (Wire Antenna) Series 2 (S2C) เป็นโมดูลสื่อสารไร้สายย่าน ISM Band ความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐาน ZigBee ใช้ชิพเซ็ต Silicon Labs EM357 SoC ความเร็วสูงสุดในภาคการสื่อสารคลื่นวิทยุ 250 Kbps แรงดันไฟเลี้ยงช่วง 2.1 ถึง 3.6 โวลต์ มาพร้อมสายอากาศแบบ Wire Antenna ไม่สามารถต่อเพิ่มเติมได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,250.00

 • (ยกเลิกจำหน่าย) XBee 1mW PCB Antenna (IEEE 802.15.4)

  XBee 1mW PCB Antenna (XBee Series 1) เป็นโมดูล รับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่วิทยุ สมัครเล่น ตามมาตรฐานโปรโตคอล IEEE 802.15.4 ใช้พลังงานต่ำ สายอากาศแบบ PCB antenna (รับส่งระยะสั้น) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿990.00

  สินค้าหมด

 • (ยกเลิกจำหน่าย) XBee 2mW PCB Antenna - Series 2 (ZigBee Mesh)

  XBee 2mW PCB Antenna - Series 2 (ZigBee Mesh) เป็นโมดูล รับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐานโปรโตคอล ZigBee / IEEE 802.15.4 โดยใช้พลังงานต่ำ (ที่ 3.3 Volt) รับส่งข้อมูลอัตราความเร็ว 250Kbps สายอากาศแบบ Chip Antenna (PCB Antenna) รองรับเครือข่ายแบบ mesh (รับส่งระยะสั้น) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,250.00

  สินค้าหมด

 • (ยกเลิกจำหน่าย) XBee 1mW Wire Antenna

  XBee 1mW Wire Antenna (XBee Series 1) เป็นโมดูล รับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่วิทยุ สมัครเล่น ตามมาตรฐานโปรโตคอล ZigBee / IEEE 802.15.4 ใช้พลังงานต่ำ สายอากาศแบบ Whip Antenna (รับส่งระยะสั้น) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿990.00

  สินค้าหมด

 • (ยกเลิกจำหน่าย) XBee 1mW Chip Antenna

  (ยกเลิกจำหน่าย) XBee Series 1 เป็นโมดูล รับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่วิทยุ สมัครเล่น ตามมาตรฐานโปรโตคอล ZigBee/IEEE 802.15 ใช้พลังงานต่ำ สายอากาศแบบ chip antenna (รับส่งระยะสั้น) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿990.00

  สินค้าหมด

 • (ยกเลิกจำหน่าย) XBee Pro 60mW Wire Antenna

  XBee Pro 60mW Wire Antenna (XBee Series 1) เป็นโมดูล รับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่วิทยุ สมัครเล่น ตามมาตรฐานโปรโตคอล ZigBee / IEEE 802.15 ใช้พลังงานต่ำ สายอากาศแบบ Whip Antenna ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,850.00

  สินค้าหมด

 • XBee Pro 60mW U.FL Connection

  XBee Pro 60mW U.FL Connection (XBee Series 1) เป็นโมดูล รับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 GHz ซึ่งเป็นย่านความถี่วิทยุ สมัครเล่น ตามมาตรฐานโปรโตคอล 802.15.4 ใช้พลังงานต่ำ จุดต่อสายอากาศแบบ U.FL. Connection (ต้องซื้อ Interface Cable และ เสาเพิ่ม) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,850.00

  สินค้าหมด

 • (ยกเลิกจำหน่าย) XBee Pro 50mW RPSMA - Series 2 (ZB)

  XBee Pro 50mW RPSMA - Xbee Series2 (ZB) เป็นโมดูล รับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐานโปรโตคอล ZigBee / IEEE 802.15 โดยใช้พลังงานต่ำ (ที่ 3.3 Volt) รับส่งข้อมูลอัตราความเร็ว 250Kbps พร้อมหัวต่อสายอากาศแบบ RPSMA (ต้องซื้อสายอากาศเพิ่ม) รองรับเครือข่ายแบบ mesh ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,850.00

  สินค้าหมด

 • (ยกเลิกจำหน่าย) XBee 2mW RPSMA - Series 2 (ZB)

  XBee 2mW RPSMA - Xbee Series2 (ZB) เป็นโมดูล รับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐานโปรโตคอล ZigBee / IEEE 802.15 โดยใช้พลังงานต่ำ (ที่ 3.3 Volt) รับส่งข้อมูลอัตราความเร็ว 250Kbps จุดต่อสายอากาศแบบ RP-SMA (ต้องซื้อเสาเพิ่ม) รองรับเครือข่ายแบบ mesh (รับส่งระยะสั้น) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,250.00

  สินค้าหมด

 • (ยกเลิกจำหน่าย) XBee 2mW U.FL Connection - Series 2 (ZB)

  XBee 2mW U.FL Connection - Xbee Series 2 (ZB) เป็นโมดูล รับส่งสัญญาณไร้สาย ย่านความถี่ 2.4 GHz ตามมาตรฐานโปรโตคอล ZigBee / IEEE 802.15 โดยใช้พลังงานต่ำ (ที่ 3.3 Volt) รับส่งข้อมูลอัตราความเร็ว 250Kbps จุดต่อสายอากาศแบบ U.FL. (ต้องซื้อ Interface Cable และ เสาเพิ่ม) รองรับเครือข่ายแบบ mesh (รับส่งระยะสั้น) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  ฿1,150.00

  สินค้าหมด

รายการที่ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 16

ต่อหน้า

หน้า:
 1. 1
 2. 2