phone: 02-954-2408-9, 089-514-8111

เงื่อนไขการบริการ

logo final

 เงื่อนไขการบริการ (Terms of Services)

      หากท่านสงสัยในเงื่อนไขการบริการใดของ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์ 02-9542408 โดยติดต่อผู้จัดการฝ่ายขาย

 

1. เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

• คำสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซด์ www.thaieasyelec.com จะมีอายุ 1 สัปดาห์ (7 วัน) รวมวันเสาร์และอาทิตย์ หากไม่มีการชำระเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• คำสั่งซื้อสินค้าอ้างอิงจากใบเสนอราคา มีอายุตาม "การยืนราคา" หากไม่มีการชำระเงิน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าทันที โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ราคาสินค้าบนหน้าเว็บไซต์นั้น เป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ยกเว้นสินค้าประเภทหนังสือที่มีไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจองสินค้าให้กับลูกค้าที่ชำระเงิน หรือ ส่งใบสั่งซื้อ (Purchase Order : PO) มาแล้วเท่านั้น
• หากลูกค้าชำระเงินมาไม่ถูกต้องตามยอดชำระเงินที่ทางบริษัทได้แจ้งไว้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่ดำเนินการใดๆ จนกว่าจะได้รับการชำระเงินตามยอดค้างชำระที่ถูกต้อง และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมการโอนใดๆ ที่เกิดขึ้น

 

2. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าในวันเดียวกันกับการชำระเงิน บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

• บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ ก็ต่อเมื่อบริษัทได้ทำการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน ว่ายอดเงินโอนถูกต้อง (อ้างอิงตามยอดค้างชำระในใบรายการสั่งซื้อ) แล้วเท่านั้น
• ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อ และแจ้งการชำระเงินก่อน 13:00 น. การจัดส่งจะดำเนินการในวันเดียวกัน
• ลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อ และแจ้งการชำระเงินหลัง 13:00 น. การจัดส่งจะดำเนินการในวันถัดไป
• บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด งดการจัดส่งสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีของบริษัท

 

3. เงื่อนไขวิธีการจัดส่งสินค้า บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

             บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ใช้บริการจัดส่งสินค้าแบบ EMS โดยไปรษณีย์ไทย ขอให้ลูกค้าตรวจสอบจากเลขพัสดุ (Tracking Code) ที่ทางบริษัทส่งไปให้ทาง E-mail ของท่าน โดยนำตัวเลข Tracking Code (มี 13 หลัก) ไปกรอกเพื่อตรวจสอบสถานะ การจัดส่งสินค้าที่เว็บไซด์ Track & Trace หากไม่มีผู้รับปลายทาง ไปรษณีย์จะออกใบแจ้งสินค้าคงค้างให้ไปรับพัสดุได้ที่ ไปรษณีย์ปลายทางตามที่อยู่จัดส่งของลูกค้า แต่ถ้าหากไม่มีใบแจ้งจากไปรษณีย์ ให้ลูกค้านำ Tracking Code ไปขอรับพัสดุได้ที่ไปรษณีย์ โดยต้องดำเนินการภายใน 7 วัน ทั้งนี้ขอให้ลูกค้ายึดการติดตามการจัดส่งของไปรษณีย์ผ่านทางเว็บไซด์เป็นหลัก

             หากการจัดส่งสินค้ามีความผิดพลาด ซึ่งเกิดจากความผิดของทางบริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัดเอง บริษัทจะจัดส่งสินค้าไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่คิดค่าจัดส่ง โดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้

กรณีที่บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าจัดส่ง หากต้องการให้จัดส่งสินค้าหรือเอกสารไปใหม่
• บริษัทจัดส่งสินค้าไม่ตรงกับที่ลูกค้าสั่ง
• เอกสารที่ทางบริษัทฯ ออกให้ไม่ถูกต้อง ตามที่ได้ตกลงกันไว้

กรณีที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าจัดส่ง หากต้องการให้จัดส่งสินค้าหรือเอกสารไปใหม่
• ลูกค้าแจ้งที่อยู่จัดส่งผิด และสินค้าถูกตีกลับ หรือ ถูกตีกลับเนื่องจาก ลูกค้าไม่ไปรับสินค้าที่ไปรษณีย์ปลายทาง
• ลูกค้าทำใบเสร็จรับเงินสูญหาย และต้องการขอเอกสารสำเนาใบเสร็จรับเงินใหม่
• ลูกค้าต้องการเปลี่ยนใบกำกับภาษี กรณีนี้ลูกค้าจะต้องส่งเอกสารที่ต้องการเปลี่ยนกลับมาที่บริษัทก่อน ทางบริษัทจึงจะดำเนินการส่งเอกสารไปให้ใหม่

 

4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า (Warranty) บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

การรับประกันรหัส 0 คือ สินค้าไม่มีรับประกัน และ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต สินค้ารับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน
การรับประกันรหัส 1 คือ สินค้ารับประกันเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากที่ได้รับสินค้า (เนื่องมาจาก ความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต) หากเกิน 7 วัน ทางบริษัทจะรับประกันซ่อมสินค้า (ฟรีค่าแรง) ภายใน 1 เดือน
การรับประกันรหัส 2 คือ สินค้าที่มีการรับประกันจากผู้ผลิตสินค้า ซึ่งจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป ทั้งนี้จะมีรายละเอียดแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมต่อท้าย อาทิเช่น เงื่อนไข Warranty รหัส 2 (Warranty 3 years) เป็นต้น

 

5. การเปลี่ยนสินค้า หรือ ส่งซ่อมสินค้า บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

กรณีต้องการเปลี่ยนสินค้า ต้องส่งคืนสินค้าในสภาพสมบูรณ์ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว (ทางบริษัทสามารถตรวจสอบได้จาก Tracking Code) กรุณาอ่าน "6. เงื่อนไข การเปลี่ยนสินค้า บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด" เพิ่มเติม และ บริษัทจะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต เท่านั้น
ทางบริษัทจะรับประกันซ่อมสินค้า (ฟรีค่าแรง) ภายใน 1 เดือน และมีค่าอะไหล่ต่างหาก กรณีที่หมดการรับประกันแล้ว ลูกค้าต้องการซ่อมสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าบริการเรียกว่า ค่า "เปิด Job" เป็นจำนวนเงิน 321 บาท (รวม VAT) ทั้งนี้ค่าอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายกับลูกค้า
กรุณาแจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบถึงอาการเสียของสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมก่อนล่วงหน้าผ่านทาง E-mail sales@thaieasyelec.com หรือโทรศัพท์ 02-954 2408 (ติดต่อฝ่ายขาย)

 

6. เงื่อนไข การเปลี่ยนสินค้า บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

กรณีความเสียหาย อันเนื่องจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต
              หากสินค้าได้รับความเสียหายจากการจัดส่ง หรือ เกิดจากความบกพร่องในการผลิต กรุณาติดต่อฝ่ายขาย ที่เบอร์ 02-954 2408 หรืออีเมล์ sales@thaieasyelec.com ระบุให้พนักงานทราบเป็นกรณีๆ ไป เช่น "ติดต่อแจ้งความเสียหายของสินค้า เนื่องมาจากการจัดส่ง" หรือ "ติดต่อแจ้งความเสียหายของสินค้า เนื่องจากความบกพร่องในการผลิต" พร้อมส่งรูปถ่ายเพื่อเป็นหลักฐาน ส่งมาทาง E-mail ของฝ่ายขาย, เมื่อบริษัทฯ ได้รับรูปถ่ายและพิจารณาแล้วว่าความเสียหายเกิดจากการจัดส่ง หรือ ความบกพร่องในการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าเป็นตัวใหม่ โดยเริ่มจากให้ลูกค้าทำการส่งสินค้ากลับมายังบริษัทฯ ก่อน พร้อมทั้งใบเสร็จรับเงิน ทางบริษัทฯ จึงจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้ ทั้งนี้สินค้านั้นต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่มีการเปิดใช้งาน

การดำเนินการและเงื่อนไขเพิ่มเติม
• ลูกค้าต้องคืนสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน โดยสินค้าต้องส่งคืนให้ครบทุกชิ้น ที่รวมอยู่ในชุด สินค้าที่ส่งคืนทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพใหม่ สมบูรณ์ แม้กระทั่งเอกสารคู่มือ หรือ DVD อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ปกติ
• ทางบริษัทฯไม่รับคืนสินค้าที่มีสภาพชำรุด รอยขีดข่วน ถูกใช้งาน มีการบัดกรี หรือ ไหม้ ฯลฯ ยกเว้นได้รับการยืนยันจากฝ่าย Technical Team แล้วว่าสินค้าที่ส่งกลับมายังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
• การส่งคืนสินค้า กรุณาส่ง ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ฉบับจริง หรือ เอกสารอนุมัติขอคืนสินค้าจากทางบริษัท ที่ส่งไปใน E-mail ของลูกค้ากลับมาด้วย
• หากไม่สามารถเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดียวกันได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าเป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันหรือใหม่กว่า โดยลูกค้าต้องชำระเงินส่วนต่างของราคาสินค้านั้นๆ หากราคาสินค้ามีส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น
• ลูกค้าจะไม่ได้รับคืนค่าใช้จ่ายในส่วนดำเนินการและการจัดส่งสินค้าที่ผ่านมา
• สินค้าที่ไม่ได้ซื้อโดยตรงจากบริษัทฯ หากต้องการคืนสินค้า ต้องคืนที่ร้านจำหน่ายนั้นๆ เท่านั้น

 

7. เงื่อนไขการ Support ทาง Technical ทั่วๆ ไปของสินค้า บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

• สำหรับสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อผ่านทาง www.thaieasyelec.com ลูกค้าสามารถขอรับบริการสอบถามสินค้าจาก Technical Team ผ่านทาง Web Board หรือช่องทาง E-mail : support@thaieasyelec.com (ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่อาจจะล่าช้า สำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดยตรงจากบริษัทฯ)

 

8. เงื่อนไขทั่วไป บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

• สินค้าซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน ถ้านอกเหนือเงื่อนไขประกัน
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เอกสาร และ ตัวอย่างการใช้งานของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขราคาสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

9. เงื่อนไข การเปลี่ยนข้อมูลบนใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้เปลี่ยนได้เฉพาะ ข้อมูลชื่อและที่อยู่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เท่านั้น
  • ลักษณะของใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวได้ คือ บริษัทระบุ ชื่อ/ที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีผิดจากที่ลูกค้าแจ้งไว้ และใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีดังกล่าวต้องยังไม่เกินเดือนที่ออกไป เช่น ใบเสร็จรับเงินระบุวันที่เป็น 4/07/2015 หากต้องการนำมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องนำมาแจ้งก่อนพ้นเดือนที่ 7 เป็นต้น
  • หากนอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นนี้ บริษัทขอให้อยู่ในการพิจารณาของบริษัทเป็นสำคัญ และอาจมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ
[profiler]
Memory usage: real: 15466496, emalloc: 15132680
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem