phone: 02-954-2408-9, 089-514-8111

นโยบายความเป็นส่วนตัว

logo final

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)


             ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการ ทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.thaieasyelec.com (บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด) เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทใคร่ขอเรียนแจ้งว่า บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขปดังนี้
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมสินค้ากับทางเว็บไซต์ www.thaieasyelec.com (บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด) หากท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับทางบริษัท ทางเราจะมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน รหัสไปรษณีย์ และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตนเองเมื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก
2. ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบระบบสมาชิก และได้เลือกซื้อสินค้าจากทางเว็บไซต์ www.thaieasyelec.com (บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด) ทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ ที่อยู่ในการออกบิล ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า รวมถึงประวัติการสั่งซื้อสินค้าของท่าน ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะ การสั่งซื้อสินค้าของท่านได้ในระบบสมาชิก
3. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนตัว
1. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และอีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด เท่านั้น
2. บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด เป็นต้น บริษัทจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของบริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด โดยเด็ดขาด

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
            เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ท่านมีสิทธิที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วน
บุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด รับทราบ ในขั้นตอนของการสมัครสมาชิก หรือส่งอีเมล์แจ้งที่ webmaster[at]thaieasyelec.com

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
           เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ทางบริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัย ของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น ในส่วนของการชำระเงินด้วยบัญชี PayPal เป็นต้น บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าว ด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้
           "คุกกี้" คือ ข้อมูลที่ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ "คุกกี้" ก็จะทำให้เว็บไซต์ www.thaieasyelec.com (บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด) สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ "คุกกี้" นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ "คุกกี้" นั้นทำงานต่อไป หากท่านเลือกใช้ "คุกกี้" แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ "คุกกี้" จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านเคยแวะเยี่ยมชมเอาไว้

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
           บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับบริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
           ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
66/3 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
Tel. 02-9542408 Fax. 02-9538443, E-mail sales@thaieasyelec.com

การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน
            บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ไม่มีการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เพราะเป็นเว็บไซต์ ที่จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทางด้าน Embedded System และยังให้บริการข้อมูลความรู้และเกี่ยวกับการใช้งานสินค้า โดยได้แจ้งถึงข้อควรปฏิบัติชัดเจน จึงไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน