phone: 02-954-2408-9, 089-514-8111

บทความ ESPino32

Jul 04,2019

บทความ ESPino32

 

        บทความ ESPino32 เป็นบทความสำหรับเรียนรู้เกี่ยวกับ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมโมดูลสื่อสาร Wireless LAN และ Bluetooth ประกอบไปด้วยเนื้อหาการใช้งานต่างๆ ดังนี้

 

บทความ ESPino32 ตอนที่ 1 แนะนำบอร์ด ESPino32

บทความ ESPino32 ตอนที่ 2 การพัฒนา ESPino32 บนแพลตฟอร์ม Arduino

บทความ ESPino32 ตอนที่ 3 พื้นฐานการเขียนโปรเเกรม Arduino

บทความ ESPino32 ตอนที่ 4 การใช้งาน Digital Input/Digital Output

บทความ ESPino32 ตอนที่ 5 การใช้งาน Analog Input (ADC)

บทความ ESPino32 ตอนที่ 6 การใช้งาน Analog Output

บทความ ESPino32 ตอนที่ 7 การสื่อสารอนุกรมแบบ UART

บทความ ESPino32 ตอนที่ 8 การสื่อสารอนุกรมแบบ I2C

บทความ ESPino32 ตอนที่ 9 การสื่อสารอนุกรมแบบ SPI

บทความ ESPino32 ตอนที่ 10 การใช้งาน Wi-Fi

บทความ ESPino32 ตอนที่ 11 การใช้งานมัลติทาสก์บนบอร์ด ESPino32

บทความ ESPino32 ตอนที่ 12 การใช้งานมัลติคอร์บนบอร์ด ESPino32

บทความ ESPino32 ตอนที่ 13 การใช้งานเซ็นเซอร์

บทความ ESPino32 ตอนที่ 14 การขับมอเตอร์แบบต่างๆ

บทความ ESPino32 ตอนที่ 15 การใช้งาน Bluetooth Serial